АДВОКАТСКО ДРУШТВО
МОЈСОВСКА И МАРКОВСКИ

За Нас

Ние сме младо адвокатско друштво основано од ентузијасти кои своето повеќегодшно искуство го стекнале со практицирање на правото во низа правосудни органи и државни институции. Нашата цел е да понудиме квалитетни услуги за клиентите кои ќе ни се обратат , со цел да се обезбеди нивна правна сигурност и заштита на нивните интереси.

Img

ИСКУСТВО

Бојана Мојсовска Иванова, адвокат, партнер во Друштвото,

Образование: Завршила Правен факултет на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, како и Пост-дипломски студии од областа на Деловното право на Европската унија; Застапник е за заштита на правата од индустриска сопственост

Работно искуство: По завршувањето на високото образование, се вработува во Министерството за правда, потоа кратко време поминува во Стопанска банкса АД Скопје во одделот за усогласување на прописите, по што професионалната кариера ја продолжува во Управниот суд како стручен соработник во одделот за царини и други права.

Мирче Марковски, адвокат, партнер во Друштвото

Образование: Дипломира на Правниот факултет Јустинијан Први, при Универзитетот Св.Кирил и Методиј

Работно искуство: Неколку години по дипломирањето поминува 5 години во Основниот суд Скопје 1 Скопје, по што се вработува во Извршителската Канцеларија на Христо Јованов, а потоа 7 години работи како стручен соработник во Управниот суд, во одделот за денационализација.

УСЛУГИ

Застапување пред судовите во Република Македонија (кривични, парнични, вонпарични постапки)

Водење на управни постапки пред надлежни државни органи

Водење на постапки пред Управните судови

Застапување на клиенти во постапки пред нотар и извршител

Превземање на дејствија повразни со правото на сопственост и други стрвари права

Семејно и наследно право и поведување на оставинска постапка

Човечки ресурси и работни односи

Заштита на правата од интелектуална сопственост

Регистрирање на трговски друштва и статусни промени

Градежништво и имотно правни односи

Осигурување

Изработка на правни мислења

КОНТАКТ

Контактирајте не за било какви прашања од правната област или посетете ја нашата канцеларија

Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite
Адреса:
ул. Никола Тримпаре 33/6
Телефон:
(02) 3 100 085